Vilkår og betingelser

Vilkår og betingelser

for salg af varer via onlineshoppen www.daramio.dk
Gældene fra: 01.01.2023

Iværksætter/virksomhed: GoldSolutions s.r.o.
med vedtægtsmæssigt hjemsted i Pionýrů 839, Frýdek-Místek, Tjekkiet
Firma ID-nummer: 29460522
Registreret i handelsregistret: Dossiernummer: C 55296, bewaard bij de regionale rechtbank in Ostrava
E-mailadresse: info@daramio.com

(herefter benævnt "sælgeren")

1.    INDLEDENDE BESTEMMELSER

1.1.    Disse vilkår og betingelser (herefter benævnt "vilkår og betingelser") for Sælger regulerer i overensstemmelse med bestemmelserne i § 1751, stk. 1, i lov nr. 89/2012 Saml., den civile lovbog, som ændret (herefter benævnt "borgerlig lovbog"), de gensidige rettigheder og forpligtelser for parterne, der opstår i forbindelse med eller på grundlag af en købsaftale (herefter benævnt "Købsaftale") indgået mellem Sælger og en anden fysisk person (herefter benævnt "Køber") gennem Sælgers onlinebutik. Onlinebutikken drives af Sælger på hjemmesiden beliggende på www.daramio.dk (herefter benævnt "Hjemmeside"), gennem grænsefladen på hjemmesiden (herefter benævnt "Webgrænseflade for butikken").

1.2.    Vilkårene og betingelserne gælder ikke for tilfælde, hvor den person, der agter at købe varer fra sælgeren, er en juridisk enhed eller en person, der handler i forbindelse med bestilling af varer i forbindelse med sin forretningsaktivitet eller i forbindelse med sin uafhængige udøvelse af sin profession.

1.3.    Bestemmelser, der afviger fra vilkårene og betingelserne, kan aftales i købsaftalen. De afvigende bestemmelser i købsaftalen går forud for bestemmelserne i vilkårene og betingelserne.

1.4.    Bestemmelserne i vilkårene og betingelserne er en integreret del af købsaftalen. Købsaftalen og de handelsmæssige vilkår er udarbejdet på dansk sprog. Købskontrakten kan indgås på dansk sprog.

1.5.    Sælgeren kan ændre eller supplere ordlyden af vilkårene og betingelserne. Denne bestemmelse berører ikke de rettigheder og forpligtelser, der opstår i gyldighedsperioden for den tidligere version af vilkårene og betingelserne.

2.    BRUGERKONTO

2.1.    Baseret på købers registrering på hjemmesiden kan køberen få adgang til sin brugergrænseflade. Fra brugergrænsefladen kan køberen bestille varer (herefter omtalt som "brugerkonto"). Hvis webgrænsefladen for butikken tillader det, kan køberen også bestille varer uden registrering direkte fra webgrænsefladen for butikken.

2.2.    Ved registrering på hjemmesiden og ved bestilling af varer er køberen forpligtet til at give alle oplysninger korrekt og sandfærdigt. Køberen er forpligtet til at opdatere de oplysninger, der er angivet i brugerkontoen, når de ændres. Oplysningerne, som køberen giver i brugerkontoen og ved bestilling af varer, skal anses for korrekte af sælgeren.

2.3.    Adgang til brugerkontoen er sikret med et brugernavn og en adgangskode. Køberen er forpligtet til at opretholde fortroligheden af de oplysninger, der er nødvendige for at få adgang til sin brugerkonto.

2.4.    Køberen har ikke ret til at tillade tredjeparter at bruge brugerkontoen.

2.5.    Sælgeren kan annullere brugerkontoen, især hvis køberen ikke bruger sin brugerkonto i mere end 90 dage, eller hvis køberen overtræder sine forpligtelser i henhold til købsaftalen (herunder vilkår og betingelser).

2.6.    Køberen anerkender, at brugerkontoen muligvis ikke er tilgængelig kontinuerligt, især med hensyn til nødvendig vedligeholdelse af sælgers hardware og softwareudstyr eller nødvendig vedligeholdelse af hardware og softwareudstyr til tredjeparter.

3.    INDGÅELSE AF KØBSKONTRAKTEN

3.1.    Alle præsentationer af varerne på webgrænsefladen for butikken er af informativ karakter, og sælgeren er ikke forpligtet til at indgå en købskontrakt for disse varer. Bestemmelserne i afsnit 1732 (2) i borgerlig lovbog finder ikke anvendelse.

3.2.    Webgrænsefladen for butikken indeholder oplysninger om varerne, herunder priserne på de enkelte varer og omkostningerne ved returnering af varerne, hvis varerne ikke kan returneres med almindelig post på grund af deres beskaffenhed. Varepriserne er inklusive moms og alle relaterede afgifter. Varepriserne forbliver gyldige, så længe de vises på webgrænsefladen for butikken. Denne bestemmelse begrænser ikke sælgers mulighed for at indgå en købskontrakt på individuelt aftalte vilkår.

3.3.    Webgrænsefladen for butikken indeholder også oplysninger om omkostningerne forbundet med indpakning og levering af varerne. Oplysningerne om indpakning og leveringsomkostninger, der er angivet i webgrænsefladen for butikken, gælder kun i tilfælde, hvor varerne leveres inden for Danmark territorium. I tilfælde af at sælgeren tilbyder gratis levering af varerne, er køberens ret til gratis levering af varerne betinget af betaling af den minimale samlede købspris for varerne, der skal leveres, i det beløb, der er angivet i webgrænsefladen for butikken. Hvis køberen delvist trækker sig fra købsaftalen, og den samlede købspris for varerne, som køberen ikke har trukket sig fra købsaftalen for, ikke når det minimale beløb, der kræves for retten til gratis transport af varerne i henhold til den foregående sætning, bortfalder køberens ret til gratis levering af varerne, og køberen er forpligtet til at betale sælgeren for levering af varerne.

3.4.    For at bestille varer skal køberen udfylde bestillingsformularen i webgrænsefladen for butikken. Bestillingsformularen indeholder især oplysninger om:

3.5.    de bestilte varer (de bestilte varer "indsættes" af køberen i den elektroniske indkøbskurv i webgrænsefladen for butikken), 3.6. betalingsmetoden for varens købspris, oplysninger om den ønskede leveringsmetode for de bestilte varer, og

3.7.    oplysninger om omkostningerne forbundet med levering af varerne (herefter samlet benævnt som "Ordren").

3.8.    Før ordren sendes til sælgeren, får køberen mulighed for at kontrollere og ændre de indtastede oplysninger i ordren, herunder med hensyn til købers evne til at opdage og rette eventuelle fejl, der er begået ved indtastning af oplysninger i ordren. Køberen sender ordren til sælgeren ved at klikke på knappen "Send ordre". De oplysninger, der er angivet i ordren, anses for korrekte af sælgeren. Sælgeren bekræfter straks modtagelsen af ordren til køberen ved e-mail til køberens e-mailadresse, der er angivet i brugerkontoen eller i ordren (herefter benævnt som "købers e-mailadresse").

3.9.    Afhængigt af ordrens karakter (mængde af varer, købsprisens størrelse, forventede forsendelsesomkostninger) har sælgeren altid ret til at bede køberen om yderligere bekræftelse af ordren (f.eks. skriftligt eller telefonisk).

3.10.    Det kontraktuelle forhold mellem sælgeren og køberen etableres ved levering af ordrens accept (accept), som sælgeren sender til køberen pr. e-mail til køberens e-mailadresse.

3.11.    Køberen accepterer at bruge fjernkommunikationsmidler ved indgåelse af købsaftalen. Omkostningerne, der påløber køberen ved brug af fjernkommunikationsmidler i forbindelse med indgåelse af købsaftalen (omkostninger til internetforbindelse, omkostninger til telefonopkald), skal bæres af køberen selv og må ikke afvige fra den grundlæggende sats.

4.    VAREPRIS OG BETALINGSBETINGELSER

4.1.    Køberen kan betale prisen for varerne og eventuelle omkostninger forbundet med levering af varerne under købskontrakten til sælgeren ved de metoder, sælgeren tilbyder på webgrænsefladen til butikken.

4.2.    Sammen med købsprisen betaler køberen også sælgeren omkostningerne forbundet med emballering og levering af varerne i det aftalte beløb. Medmindre det udtrykkeligt er angivet andetsteds, inkluderer købsprisen også omkostningerne forbundet med levering af varerne.

4.3.    Sælger kræver ikke depositum eller anden lignende betaling fra køber. Dette berører ikke bestemmelserne i artikel 4.6 i vilkårene vedrørende forpligtelsen til at betale varernes købspris forud.

4.4.    I tilfælde af kontantbetaling eller i tilfælde af betaling ved levering er købsprisen betalbar ved modtagelse af varerne. I tilfælde af ikke-kontant betaling forfalder købsprisen inden for 5 dage efter indgåelsen af købskontrakten.

4.5.    Ved ikke-kontant betaling er køberen forpligtet til at betale købsprisen for varerne sammen med variabelt symbol for betalingen. I tilfælde af ikke-kontant betaling er køberens forpligtelse til at betale købsprisen opfyldt, når det relevante beløb er krediteret sælgerens konto..

4.6.    Sælgeren har ret til, især i tilfælde af at der ikke er yderligere ordrebekræftelse fra køberen (artikel 3.6), at kræve betaling af den fulde købspris, før varerne sendes til køberen. Afsnit 2119 (1) i civilretten finder ikke anvendelse.

4.7.    Eventuelle rabatter på varernes pris, som sælgeren giver køberen, kan ikke kombineres.

4.8.    Hvis det er sædvanligt i forretningsgangen, eller hvis det er fastsat ved generelt bindende retsforskrifter, skal sælgeren udstede et skattedokument - faktura til køberen for betalinger foretaget under købsaftalen. Sælgeren udsteder skattedokumentet - fakturaen til køberen efter betaling af varernes pris og sender den i elektronisk form til køberens elektroniske adresse.

4.9.     I henhold til salgsregistreringsloven er sælgeren forpligtet til at udstede en kvittering til køberen. Samtidig er han forpligtet til at registrere den modtagne omsætning hos skatteadministratoren online i tilfælde af teknisk fejl inden for 48 timer.

5.    FORTRYDELSE AF KØBSAFTALEN

5.1.    Medmindre det er et tilfælde som nævnt i artikel 5.4 i vilkårene og betingelserne eller et andet tilfælde, hvor købskontrakten ikke kan trækkes tilbage, har køberen ret til at trække sig fra købskontrakten inden for fjorten (14) dage efter modtagelse af varerne i overensstemmelse med bestemmelserne i afsnit 1829 (1) i civilretten. Hvis emnet for købskontrakten er flere typer varer eller levering af flere dele, løber denne periode fra datoen for modtagelse af den sidste levering af varer. Tilbagetrækning fra købskontrakten skal sendes til sælgeren inden for den periode, der er angivet i den foregående sætning. For tilbagetrækning fra købskontrakten kan køberen bruge den prøveformular, som sælgeren stiller til rådighed, og som er en bilag til vilkårene og betingelserne. Køberen kan sende tilbagetrækningen fra købskontrakten, herunder til sælgerens forretningsadresse eller sælgerens e-mail-adresse, der er angivet i overskriften til disse vilkår og betingelser.

5.2.    Hvis køberen trækker sig fra købskontrakten i henhold til artikel 5.1 i vilkårene og betingelserne, annulleres købskontrakten fra begyndelsen. Køberen skal sende eller aflevere varerne tilbage til sælgeren uden unødige forsinkelser, senest fjorten (14) dage efter tilbagetrækning fra kontrakten, medmindre sælgeren har tilbudt at afhente varerne selv. Tidsfristen i den foregående sætning overholdes, hvis køberen sender varerne tilbage, inden fristen udløber. Hvis køberen trækker sig fra købskontrakten, skal køberen bære omkostningerne ved at returnere varerne til sælgeren, selvom varerne ikke kan returneres på grund af deres art med den sædvanlige postforsendelse.

5.3.    Hvis køberen trækker sig fra købskontrakten i henhold til artikel 5.1 i vilkårene og betingelserne, skal sælgeren returnere de modtagne midler fra køberen inden fjorten (14) dage efter køberens tilbagetrækning fra købskontrakten på samme måde, som sælgeren modtog dem fra køberen. Sælgeren har også ret til at returnere den præstation, der leveres af køberen, allerede ved returnering af varerne af køberen eller på anden måde, forudsat at køberen accepterer det, og der ikke påløber yderligere omkostninger for køberen. Hvis køberen trækker sig fra salgskontrakten, er sælgeren ikke forpligtet til at returnere de modtagne midler til køberen, før køberen returnerer varerne til sælgeren eller beviser, at han har sendt varerne tilbage til sælgeren, alt efter hvad der er tidligst.

5.4.    Køberen anerkender, at i henhold til bestemmelserne i afsnit 1837 i civilretten, kan køberen blandt andet ikke trække sig fra en kontrakt om levering af varer, der er ændret efter køberens ønsker eller for køberens person, en kontrakt om levering af letfordærvelige varer samt varer, fra en kontrakt om levering af varer, der er blevet uløseligt blandet med andre varer efter levering, fra en kontrakt om levering af varer i forseglet emballage, som forbrugeren har fjernet fra emballagen og som ikke kan returneres af hygiejniske årsager, og fra en kontrakt om levering af en lyd- eller billedoptagelse eller et computerprogram, hvis den originale emballage er beskadiget. Alle produkter fra vores tilbud, med undtagelse af glashylder, er lavet og modificeret efter kundens ønske, så returretten inden for 14 dage gælder ikke for dem, og de kan ikke tages retur.

5.5.    Sælgeren har ret til ensidigt at modregne kravet om erstatning for skade på varerne mod køberens krav på tilbagebetaling af købsprisen.

5.6.    I tilfælde, hvor køberen har ret til at trække sig fra købskontrakten i overensstemmelse med bestemmelserne i afsnit 1829 (1) i civilretten, har sælgeren også ret til at trække sig fra købskontrakten når som helst, indtil køberen tager imod varerne. I så fald skal sælgeren uden unødig forsinkelse refundere købsprisen til køberen i kontanter til den konto, som køberen har angivet.

5.7.    Hvis en gave gives til køberen sammen med varerne, indgås gavekontrakten mellem sælgeren og køberen med den betingelse, at hvis køberen trækker sig fra købskontrakten, ophører gavekontrakten vedrørende en sådan gave med at være effektiv, og køberen skal være forpligtet til at returnere gaven sammen med varerne til sælgeren.

6.    TRANSPORT OG LEVERING AF VARER

6.1.    Hvis transportmetoden aftales efter købers særlige anmodning, bærer køber risikoen og eventuelle yderligere omkostninger forbundet med denne transportmetode.

6.2.    Hvis sælger ifølge købsaftalen er forpligtet til at levere varerne til det sted, som køber har angivet i ordren, er køber forpligtet til at modtage varerne ved levering.

6.3.    Hvis det af grunde fra købers side er nødvendigt at levere varerne gentagne gange eller på en anden måde end angivet i ordren, skal køber betale omkostningerne forbundet med den gentagne levering af varerne eller omkostningerne forbundet med en anden leveringsmetode.

6.4.    Ved modtagelse af varerne fra transportøren skal køber kontrollere integriteten af varens emballage og straks underrette transportøren i tilfælde af eventuelle mangler. Hvis emballagen er beskadiget, hvilket indikerer uautoriseret indtrængen i forsendelsen, behøver køber ikke at acceptere forsendelsen fra transportøren. Dette berører ikke købers rettigheder i henhold til ansvar for mangler ved varerne og andre købers rettigheder i henhold til generelt bindende retsforskrifter.

6.5.    Yderligere rettigheder og forpligtelser for parterne vedrørende transport af varer kan reguleres af sælgers særlige leveringsbetingelser, hvis disse er udstedt af sælgeren.

7.    RETTIGHEDER DER OPSTÅR FRA FEJLAGTIG YDELSE

7.1.    Rettigheder og forpligtelser for parterne vedrørende rettigheder for fejlagtig ydelse reguleres af de relevante generelt bindende retsforskrifter (især bestemmelserne i §§ 1914 til 1925, §§ 2099 til 2117 og §§ 2161 til 2174 i civilretten og lov nr. 634/1992 Coll., om forbrugerbeskyttelse, som ændret).

7.2.    Sælger er ansvarlig over for køber for, at varerne er fri for mangler ved modtagelse. Særligt er sælger ansvarlig over for køber for, at varerne ved købers accept:

7.2.1.    har de egenskaber, som parterne har aftalt, og i mangel af en aftale, har de egenskaber, der er beskrevet af sælgeren eller producenten eller forventes af køberen med hensyn til varens art og på grundlag af den reklame, der er foretaget af dem,
7.2.2.    varerne er egnede til det formål, som sælgeren angiver, at de skal bruges til, eller til hvilket varer af denne art normalt bruges,
7.2.3.    varerne svarer i kvalitet eller udførelse til den aftalte prøve eller model, hvis kvaliteten eller udførelsen blev bestemt med henvisning til den aftalte prøve eller model.
7.2.4   varerne er i passende mængde, mål eller vægt; og
7.2.5.    varerne opfylder kravene i lovgivningen.

7.3.    Hvis en mangel viser sig inden for seks måneder efter accept, anses varerne for at have været mangelfulde ved accept.

7.4.    Sælger skal have forpligtelser, der opstår som følge af mangelfuld præstation, i det mindste i det omfang, hvor producentens forpligtelser, der opstår som følge af mangelfuld præstation, fortsætter. Køber har ellers ret til at gøre gældende en ret i henhold til en mangel, der opstår i forbrugsgoder inden for fireogtyve måneder efter accept. Hvis den periode, hvor varerne kan bruges, er angivet på de solgte varer, på deres emballage, i instruktionerne, der følger med varerne, eller i reklamer i henhold til anden lovgivning, gælder bestemmelserne om kvalitetsgaranti. Ved at garantere kvaliteten forpligter sælgeren sig til, at varerne vil være egnede til deres sædvanlige formål eller bevare deres sædvanlige egenskaber i en vis periode. Hvis køberen med rette har anklaget sælgeren for en mangel ved varerne, løber perioden for udøvelse af rettigheder i henhold til mangelfuld præstation og garantiperioden ikke for den periode, hvor køberen ikke kan bruge de mangelfulde varer.

7.5.    Bestemmelserne, der er nævnt i artikel 7.4 i Vilkårene og Betingelserne, gælder ikke for varer, der sælges til en lavere pris på grund af den mangel, som den lavere pris blev aftalt, for slitage af varerne forårsaget af deres normale brug, i tilfælde af brugte varer til manglen, der svarer til niveauet for brug eller slid, som varerne havde, da de blev overtaget af køberen, eller hvis dette følger af varernes art. Køberen har ikke ret til retten til mangelfuld præstation, hvis køberen vidste, før varerne blev overtaget, at varerne var mangelfulde, eller hvis køberen forårsagede manglen.

7.6.    Rettighederne for ansvar for mangler i varerne skal gøres gældende over for sælgeren. Dog, hvis attesten udstedt af sælgeren vedrørende omfanget af rettighederne for ansvar for mangler (i henhold til § 2166 i civilretten) angiver en anden person udpeget til reparation, som er på sælgers sted eller et sted tættere på køberen, skal køberen udøve retten til reparation med den person, der er udpeget til at udføre reparationen. Bortset fra tilfælde, hvor en anden person er udpeget til at udføre reparationen i den foregående sætning, er sælger forpligtet til at acceptere reklamationen i enhver forretning, hvor det er muligt at acceptere reklamationen med hensyn til sortimentet af solgte produkter eller leverede tjenester, eller på sælgers registrerede kontor eller forretningssted. Sælger er forpligtet til at give køberen en skriftlig bekræftelse af, hvornår køberen udøvede retten, hvad indholdet af klagen er, og hvilken metode til behandling af klagen køberen kræver, samt en bekræftelse af datoen og metoden for behandling af klagen, herunder bekræftelse af reparationen og varigheden af reparationen, eller en skriftlig begrundelse for afvisning af klagen. Denne forpligtelse gælder også for andre personer, som sælgeren har udpeget til at udføre reparationen.

7.7.    Køberen kan specifikt gøre gældende rettighederne i henhold til ansvar for mangler i varerne personligt på adressen for den virksomhed, der er angivet i overskriften på disse Vilkår og Betingelser, eller via e-mail på adressen angivet i overskriften på disse Vilkår og Betingelser.

7.8.    Køberen skal underrette sælgeren om den ret, han har valgt, når han underretter om manglen eller uden unødig forsinkelse efter underretning om manglen. Køberen kan ikke ændre det valg, der er foretaget uden sælgers samtykke; dette gælder dog ikke, hvis køberen har anmodet om reparation af en mangel, der viser sig at være uoprettelig.

7.9.    Hvis varerne ikke har de egenskaber, der er angivet i artikel 7.2 i Vilkårene og Betingelserne, kan køberen også kræve levering af nye varer uden mangler, medmindre dette er urimeligt på grund af manglens art, men hvis manglen kun vedrører en del af varerne, kan køberen kun kræve udskiftning af delen; hvis dette ikke er muligt, kan han trække sig fra kontrakten. Hvis dette imidlertid er uforholdsmæssigt i betragtning af manglens art, især hvis manglen kan afhjælpes uden unødige forsinkelser, har køberen ret til at få manglen afhjulpet gratis. Køberen har også ret til levering af nye varer eller udskiftning af dele i tilfælde af en afhjælpelig mangel, hvis han ikke kan bruge varerne korrekt på grund af manglens gentagelse efter reparation eller på grund af et større antal mangler. I dette tilfælde har køberen også ret til at trække sig fra kontrakten.

7.10.    Hvis sælgeren ikke udøver retten til erstatning inden for en måned efter udløbet af den periode, hvor manglen skal påpeges, skal retten ikke indrømme retten, hvis sælgeren hævder, at retten til erstatning ikke blev udøvet rettidigt.

7.11.    Andre rettigheder og forpligtelser for parterne i forbindelse med sælgers ansvar for mangler kan reguleres af sælgers reklamationsbestemmelser.

8.    ANDRE RETTIGHEDER OG FORPLIGTELSER FOR PARTERNE

8.1.    Køberen opnår ejendomsretten til varerne ved betaling af den fulde købspris for varerne.

8.2.    Sælgeren er ikke bundet af nogen adfærdskodekser i forhold til køberen i henhold til § 1826(1)(e) i den civile lov.

8.3.    Forbrugerklager behandles af sælgeren via den elektroniske adresse, der er angivet i overskriften til disse salgsbetingelser. Sælgeren sender oplysninger om behandlingen af køberens klage til køberens elektroniske adresse. Sælgeren fastlægger ikke andre regler for behandling af klager.

8.4.    Den kompetente domstol for udenretslig løsning af forbrugertvister, der opstår som følge af købskontrakten, er Den tjekkiske handelsinspektion, med registreret adresse på Štěpánská 567/15, 120 00 Prag 2, ID nr .: 000 20 869, internetadresse: https://adr.coi.cz/cs. Den online tvistbilæggelsesplatform placeret på http://ec.europa.eu/consumers/odr kan bruges til at løse tvister mellem sælgeren og køberen i henhold til købskontrakten.

8.5.    Det europæiske forbrugercenter i Tjekkiet, med registreret kontor på Štěpánská 567/15, 120 00 Prag 2, internetadresse: http://www.evropskyspotrebitel.cz, er kontaktpunktet i henhold til forordning (EU) nr. 524/2013 fra Europa-Parlamentet og Rådet af 21. maj 2013 om online tvistbilæggelse for forbrugertvister og ændring af forordning (EF) nr. 2006/2004 og direktiv 2009/22/EF (forordning om online tvistbilæggelse for forbrugertvister).

8.6.    Køberen kan henvise en klage til et tilsyns- eller statsligt tilsynsorgan. Sælgeren er autoriseret til at sælge varer under en handelslicens. Handelskontrol udføres inden for rammerne af dets kompetence af den kompetente handelsmyndighed. Tilsyn med beskyttelse af personlige data udføres af Kontoret for beskyttelse af personlige data. Den Tjekkisk handelsinspektion overvåger overholdelsen af lov nr. 634/1992 Coll., om forbrugerbeskyttelse, som ændret, inden for et defineret omfang.

8.7.    Køberen påtager sig hermed risikoen for ændring af omstændigheder i henhold til § 1765(2) i den civile lov.

9.    BESKYTTELSE AF PERSONDATA

9.1.    Sælgeren opfylder sin informationsforpligtelse over for køberen i henhold til artikel 3 i forordning (EF) 2016/679 fra Europa-Parlamentet og Rådet om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (generel forordning om databeskyttelse) (herefter "GDPR") i forbindelse med behandling af køberens personoplysninger til formålene med købskontrakten, til formålene med forhandlingerne om købskontrakten og til formålene med sælgerens offentlige forpligtelser ved hjælp af et særskilt dokument.

10.    AFSENDELSE AF KOMMERCIEL KOMMUNIKATION OG OPBEVARING AF COOKIES

10.1.    Køberen accepterer, at sælgeren sender kommercielle meddelelser til køberens e-mail-adresse eller telefonnummer i overensstemmelse med bestemmelserne i § 7(2) i lov nr. 480/2004 Coll., om visse informationssamfundstjenester og om ændring af visse love (lov om visse informationssamfundstjenester), som ændret. Sælgeren opfylder sin informationsforpligtelse over for køberen i henhold til artikel 13 i GDPR i forbindelse med behandling af køberens personoplysninger med henblik på at sende kommercielle meddelelser ved hjælp af et separat dokument.

10.2.    Sælgeren opfylder sine juridiske forpligtelser i forhold til mulig opbevaring af cookies på køberens enhed ved hjælp af et separat dokument.

11.    LEVERING

11.1.    Køberen kan blive betjent på køberens elektroniske adresse.

12.    SLUTBESTEMMELSER

12.1.    Hvis forholdet, der er etableret af købsaftalen, indeholder et internationalt (udenlandsk) element, så er parterne enige om, at forholdet er underlagt tjekkisk lovgivning. Ved at vælge loven i henhold til den foregående sætning berøves køberen, der er forbruger, ikke beskyttelsen, som tilbydes af bestemmelserne i den juridiske orden, der ikke kan fraviges kontraktligt, og som ellers ville gælde i fravær af et valg af lov i henhold til bestemmelserne i artikel 6(1) i forordning (EF) nr. 593/2008 fra Europa-Parlamentet og Rådet af 17. juni 2008 om loven, der gælder for kontraktlige forpligtelser (Rom I).

12.2.    Hvis nogen bestemmelse i salgsbetingelserne er eller bliver ugyldig eller ineffektiv, skal den ugyldige bestemmelse erstattes af en bestemmelse, hvis betydning ligger så tæt som muligt på den ugyldige bestemmelse. Ugyldighed eller ineffektivitet af en bestemmelse påvirker ikke gyldigheden af de øvrige bestemmelser.

12.3.    Købskontrakten, inklusive salgsbetingelserne, arkiveres af sælgeren i elektronisk form og er ikke tilgængelig.

12.4.    En prøveformular til tilbagetrækning fra købsaftalen er vedlagt salgsbetingelserne.

12.5.    Sælgerens kontaktoplysninger er angivet i overskriften til disse salgsbetingelser.                       

Billeder fra tilfredse kunder

Er dit badeværelse eller andet interiør dekoreret med et DARAMIO-spejl?

Vi vil blive meget glade, hvis du viser os et spejl. Send os venligst fotos via e-mail: info@daramio.com.
Når du deler på sociale medier, så glem ikke at tilføje #Daramio til opslaget eller tagge os @daramio_com.

@daramio_com
Daramio - kundens foto af spejlet
Daramio - kundens foto af spejlet
Daramio - kundens foto af spejlet
Daramio - kundens foto af spejlet
Daramio - kundens foto af spejlet
Daramio - kundens foto af spejlet
Daramio - kundens foto af spejlet
Daramio - kundens foto af spejlet